reklamační řád e-shopu dates mobile

 
 
Úvod > Reklamačný poriadok > Reklamační řád e-shopu DATES MOBILE
 

Reklamační řád e-shopu DATES MOBILE

Společnost DATES MOBILE, s.r.o., Karlovo Náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 - Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 183561, IČ: 241 53 435, vydává s účinností od 1.8.2015 tento Reklamační řád:

 

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Kupující je z tohoto důvodu povinen věc při převzetí řádně prohlédnout a případné zjevné vady bezodkladně (tj. nejpozději do 3 dnů od převzetí) reklamovat. Po zjištění vady je kupující povinen kontaktovat telefonicky nebo mailem prodávajícího, který mu obratem zašle reklamační protokol. Reklamační protokol je možné stáhnout si také z webové stránky prodávajícího http://datesmobile.cz. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu sa považují i vady v dokladech nutných pro užívaní věci.
   
 2. Kupující je oprávněn reklamovat vady zboží během záruční doby. Pokud není výrobcem zboží stanoveno jinak, záruční doba je 24 měsíců. V případě prodeje použitého zboží (tzv. "second hand") je záruční doba takového zboží 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
   
 3. Kupující je povinen vyplnit reklamační protokol a spolu s reklamovaným zbožím a kopií daňového dokladu zaslat buď ve formě balíku, nebo doporučenou poštou na adresu prodávajícího. Prodávající není povinen přijmout zásilku kupujícího poslanou na dobírku. Kupující může reklamaci uplatnit i doručením reklamovaného zboží spolu s doklady do některého z prodejních míst prodávajícího.
 4. V případě zjištění vady a uplatnění reklamace má kupující následující práva podle §§ 2106 a 2107 Občanského zákoníku:
  1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
   1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
   2. na odstranění vady opravou věci,
   3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   4. odstoupit od smlouvy
  2. Kupující sdělil prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, zadal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 Občanského zákoníka.
  3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupil od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstraní právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítá odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
    
 5. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc puvodně dodanou.
   
 6. Prodávající je po převzetí reklamovaného zboží a na základě rozhodnutí kupujícího o uplatnění některého z práv uvedených v odst. 4, povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
   
 7. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
   
 8. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
   
 9. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
   
 10. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
   
 11. Kupující může jakékoli podněty nebo stížnosti zasílat prodávajícímu na e-mail: info@datesmobile.cz

 

 

 

V Praze, 1.8.2015

 

 

DATES MOBILE, s.r.o.

 

Ľuboš Sobol, jednatel