Obchodní podmínky - Prodej mobilních telefonů a příslušenství | DATES MOBILE

 
 
Úvod > Obchodní podmínky
 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

DATES MOBILE, s.r.o.

 

(s účinností od 24. 5. 2018)

 

 

Společnost DATES MOBILE, s.r.o., Karlovo Náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 – Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 183561, IČ: 241 53 435, vydává za účelem další a podrobnější úpravy vzájemných práv a povinností pro obchodní partnery, kteří mají zájem vstoupit do smluvního vztahu se společností DATES MOBILE, s.r.o., tyto Všeobecné obchodní podmínky:

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost DATES MOBILE, s.r.o. je dodavatelem a prodejcem zboží (dále jen „prodávající“), které jsou podrobně specifikovány v objednávce, resp. ve smlouvě uzavřené s konkrétním kupujícím.
   
 2. Kontaktní údaje prodávajícího jsou: DATES MOBILE, s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 241 53 435, e-mail: info@datesmobile.cz.
   
 3. Podmínky dodávání zboží společností DATES MOBILE, s.r.o., jakož i práva a povinnosti mezi smluvními stranami, pokud nejsou konkretizovány, resp. odlišně upravené v jednotlivých smlouvách, řídí se těmito Všeobecnými obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Z.z. Občanský zákoník (zejména § 1810 a násl.).

 

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

 1.  Prodávající prodává své zboží prostřednictvím webové stránky http://datesmobile.cz. Na uvedené webové stránce má kupující možnost kliknutím na zvolený výrobek seznámit se s vybraným zbožím, jeho vzhledem, hlavními vlastnostmi, celkovou cenou a skladovou dostupností. V případě, že se kupující rozhodne pro koupi uvedeného zboží, může na uvedené stránce zároveň provést on-line objednávku.
 1. Kupující provede objednávku vybraného zboží
  1. vyplněním on-line objednávkového formuláře na stránce http://datesmobile.cz
 1. Doručení objednávky kupujícího prodávajícímu bude prokázáno odpovědním e-mailem prodávajícího o doručení objednávky do systému.
 1. Prodávající je povinen potvrdit akceptaci objednávky kupujícího do 2 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. V rozsahu akceptované objednávky dojde k uzavření kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost dodat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost objednané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit jeho cenu.
 1. Omyl kupujícího při objednávce zboží není důvodem k reklamaci zboží. V případě chybného vyplnění elektronické objednávky má kupující možnost před jejím odesláním opravit nesprávně vyplněné položky, resp. může objednávku zrušit a znovu ji vyplnit.

 

3. CENA ZBOŽÍ

 1. Částka uvedená u jednotlivých výrobků je konečnou částkou včetně daně z přidané hodnoty. V této ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu zboží, dodání, poštovné. Náklady na dopravu, prodávající specifikuje v objednávkovém formuláři v závislosti na kupujícím zvoleném způsobu dodání zboží.
 1. V případě, že dodavatel prodávajícího v době mezi potvrzením objednávky a dodáním zboží zvýší cenu zboží o více než 10 %, prodávající je povinen kontaktovat kupujícího a dohodnout s ním novou cenu zboží, resp. po dohodě objednávku zrušit.

 

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1.  Prodávající provádí dodání zboží prostřednictvím:
  1. kurýrní služby společnosti DPD (Direct Parcel Distribution CZ s.r.o) na adresu oznámenou kupujícím jako adresa dodání.
  2. osobního odběru kupujícím na vybraném prodejním místě prodávajícího. V případě, že kupující realizuje objednávku formou e-mailu, je povinen označit prodejnu prodávajícího, do které mu má prodávající zboží dodat na osobní převzetí. Prodávající mu e-mailem potvrdí dodání zboží do prodejny. Kupující bude mít dodané zboží připravené na osobní převzetí do 7 dnů ode dne oznámení prodávajícího o dodání zboží. Po uplynutí této lhůty je prodávající oprávněn zboží prodat v rámci běžného prodeje kterémukoli zájemci.      
 1. V případě, že kupující zboží nepřevezme, prodávajícímu vznikne nárok na náhradu nákladů spojených s doručením zboží, a to prvním i opakovaném. Tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.
   
 2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží, které má na skladě, do 4 dnů po potvrzení objednávky.
   
 3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží, které nemá na skladě, do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky.         
 4. V případě, že ze zvláštních důvodů (např. zboží je třeba dovést ze zahraničí) není možné objednané zboží dodat v uvedených lhůtách, prodávající e-mailem dohodne s kupujícím individuální lhůtu dodání.
   
 5. Prodávající mailem informuje kupujícího o vyřízení objednávky a předání zboží k přepravě a čísle zásilky.
   
 6. Lhůta pro včasné dodání zboží prodávajícím se považuje za dodrženou, pokud je objednané zboží expedováno k přepravě nejpozději 1 den před dohodnutou lhůtou dodání.             
 7. Součástí balení dodávaného zboží je i záruční list a daňový doklad o úhradě kupní ceny.    
 8. Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo dostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo stanovené těmito obchodními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky kupujícímu. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující může kupní cenu za objednané zboží uhradit následujícími způsoby:
  1. Předem převodem na účet prodávajícího: IBAN: CZ6155000000000241534353,  SWIFT: RZBCCZPP,  č.ú. .: 241534353/5500 Raiffeisenbank, a.s.
  2. Dobírkou kurýrovi – v hotovosti
  3. Při osobním odběru – v hotovosti nebo kartou
  4. On-line platbou přes službu Reiffeisen banky
  5. Formou nákupu na splátky přes Cetelem (BNP Paribas Personal Finance, odštěpný závod) podle podmínek této společnosti.   
 2. Kupní cena se považuje za zaplacenou jejím převzetím, resp. připsáním na účet prodávajícího.

 6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Kupující je z tohoto důvodu povinen věc při převzetí řádně prohlédnout a případné zjevné vady bezodkladně (tj. nejpozději do 3 dnů od převzetí) reklamovat. Po zjištění vady je kupující povinen kontaktovat telefonicky nebo e-mailem prodávajícího, který mu obratem zašle reklamační protokol. Reklamační protokol je možné stáhnout si také z webové stránky prodávajícího http://datesmobile.cz.
   
 2. Kupující je oprávněn reklamovat vady zboží během záruční doby. Pokud není výrobcem zboží stanoveno jinak, záruční doba je 24 měsíců. V případě prodeje použitého zboží (tzv. „Second hand“) je záruční doba takového zboží 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
   
 3. Kupující je povinen vyplnit reklamační protokol a spolu s reklamovaným zbožím a kopií daňového dokladu zaslat buď ve formě balíku, nebo doporučenou poštou na adresu prodávajícího. Prodávající není povinen přijmout zásilku kupujícího poslanou na dobírku. Kupující může reklamaci uplatnit i doručením reklamovaného zboží spolu s doklady do některého z prodejních míst prodávajícího.
   
 4. V případě zjištění vady a uplatnění reklamace má kupující následující práva podle §§ 2106 a 2107 Občanského zákoníku:
  1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
   1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
   2. na odstranění vady opravou věci,
   3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   4. odstoupit od smlouvy
   5. Kupující sdělil prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, zadal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
  2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupil od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstraní právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítá odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
    
 5. Prodávající je po převzetí reklamovaného zboží a na základě rozhodnutí kupujícího o uplatnění některého z práv uvedených v odst. 4 povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.        
 6. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.        
 7. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.  
 8. Pokud kupující, který je spotřebitelem, reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Tím není dotčena povinnost prodávajícího vydat doklad o vyřízení reklamace.
   
 9. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i veškeré s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
   
 10. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.          
 11. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.  
 12. Kupující může jakékoli podněty nebo stížnosti zasílat prodávajícímu na e-mail: info@datesmobile.cz.

 7. PRÁVO KUPUJÍCÍHO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží, nebo se
  1. zboží objednané spotřebitelům v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
  2. dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
  3. zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
    
 2. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.      
 3. Spotřebitel může uplatnit právo odstoupit od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu předal prodávající.  
 4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno spotřebiteli nejpozději v poslední den 14 denní lhůty na odstoupení. Při pochybnostech o doručení se spotřebitelům odeslané oznámení o odstoupení od smlouvy považuje za doručené uplynutím času přiměřeného použitému způsobu doručování, pokud spotřebitel může prokázat jeho odeslání na adresu sdělenou prodávajícím při uzavření smlouvy nebo na adresu, jejíž změna byla spotřebiteli náležitě oznámena prodávajícím po uzavření smlouvy. Pokud poštovní zásilku, jejímž obsahem je oznámení o odstoupení od smlouvy, nelze dodat prodávajícímu, oznámení o odstoupení od smlouvy se považuje za doručené dnem jeho odeslání na adresu prodávajícího.
   
 5. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které spotřebitel odstoupil. Od spotřebitele nelze požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v občanském zákoníku.
   
 6. Důkazní břemeno o uplatnění práva odstoupit od smlouvy ponese spotřebitel.             
 7. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků, s výjimkou uvedenou v odst. 5. Prodávající však není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo než spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu.     
 8. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli platby stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky.        
 9. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím.     
 10. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu. Lhůta se považuje za dodrženou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.     
 11. Při odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.          
 12. Kupující, který není spotřebitelem, nemá právo odstoupit od kupní smlouvy podle tohoto článku.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné ode dne jejich zveřejnění na webové stránce prodávajícího www.datesmobile.cz.         
 2. Odesláním objednávky kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil s kupní cenou zboží a dodacími podmínkami, které akceptuje, dále že se seznámil a souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a Reklamačním řádem platnými v době odeslání objednávky, jakož i informacemi poskytovanými prodávajícím po odeslání objednávky.        
 3. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s jeho právem na zpracování osobních údajů v nevyhnutném rozsahu na účely smluvního plnění (prodej a dodání zboží): jméno, přímení, titul, adresa dodání, telefonní číslo, e-mail, Prodávající je zároveň oprávněn požádat kupujícího o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, přímení, titul, adresa bydliska, datum narození, e-mail, telefonní číslo i pro účely propagace a nabídky dalších výrobků a služeb prodávajícího, zasílání informací o činnosti prodávajícího, o pořádaných akcích prodávajícího, o nabízených výrobcích, službách a jiných aktivitách prodávajícího včetně zasílání těchto informací elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing). Kupující má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to zasláním písemného oznámení o odvolání tohoto souhlasu na e-mail prodávajícího: info@datesmobile.cz nebo zasláním písemného odvolání souhlasu na adresu prodávajícího: DATES MOBILE, s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, Praha 2 – Nové Město, PSČ 120 00, resp. jiným způsobem uvedeným pravidlech zpracování osobních údajů.
   
 4. V případě, že by prodávající nesprávně zpracovával osobní údaje kupujícího nebo, pokud by měl kupující jiné pochybnosti týkající se porušení zákona o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů, kupující je oprávněn požádat prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav, zejména je oprávněn žádat blokování nesprávných nebo neúplných osobních údajů kupujícího, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, nařízením GDPR a zároveň je oprávněn podat návrh na prozkoumání zákonnosti zpracování údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů.
   
 5.  
 6. Uzavřená smlouva bude uložena u prodávajícího, který na žádost kupujícího mu umožní přístup k této smlouvě.           
 7. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.           
 8. Smluvní strany si navzájem doručují písemnosti na adresu zapsanou v obchodním nebo jiném rejstříku, resp. na oznámenou adresu.      
 9. Státní dohled nad činností prodávajícího vykonává Česká obchodní inspekce, na kterou je spotřebitel oprávněn obrátit se se stížností v případě porušení zákonných povinností prodávajícího.
   
 10. V případě, že se zásilka vrátí odesilateli z důvodu, že druhá strana ji odmítla převzít, nepřebírá poštu, na uvedené adrese je považována za neznámého adresáta, resp. z jiného důvodu, považuje se za doručenou dnem, kdy se vrátila odesílateli, a to i v případě, že se druhá smluvní strana o ní nedozví, pokud zákon o prodeji na dálku nestanoví jinak.

 V Praze dne 24. 5. 2018

 

DATES MOBILE, s.r.o.

Ľuboš Sobol, jednatel